BASHKIM SHEHU:
O djelatniku

dr. art. Bashkim Shehu, red. prof. art.

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: Pomoćnik rektora za umjetnost, razvoj Muzičke akademije i međunarodnu suradnju