Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Prijediplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija

Naziv zanimanja (profil): 

Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica glazbene pedagogije,  (bacccalaureus/baccalaurea) muzike - univ. bacc. mus. (područje  umjetnost, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija)

Razina kvalifikacije: 6

Obujam kvalifikacije: 240 ECTS

Uvjet: kvalifikacija na 4.2 razini uz razredbeni postupak

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice glazbene pedagogije ogledaju se u kompetencijama (znanjima, vještinama i sposobnostima) koje se odnose na pedagoški rad s djecom i mladeži, kao i na druga područja gdje je potrebna opća glazbena naobrazba (primjerice: glazbeni suradnik u vrtićima, voditelj glazbenih vrtića, suradnik u vannastavnim aktivnostima pri osnovnim i srednjim školama, učitelj solfeggia i zborovođa u glazbenim tečajevima, rad u kulturno-umjetničkim društvima kao voditelj raznih ansambala, u turizmu i festivalskoj djelatnosti kao organizator glazbenih priredbi, u umjetničkim ustanovama kao stručni suradnik u kazalištu, u knjižnicama te medijima,  diskografiji i dr.)

Specifični ishodi koji slijede razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i glazbeno-teorijskih kolegija. Ishodi izbornih kolegija uglavnom dopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. 

Nakon četverogodišnjega studija student/studentica biti će osposobljen/osposobljena za: 

 • praktičan rad s djecom predškolskog uzrasta i djecom ranog školskog uzrasta
 • osmišljavanje i izvođenje nastavne jedinice primjenom adekvatnih nastavnih metoda, oblika rada i izvora znanja
 • precizno intonativno i metro-ritamsko izvođenje, percipiranje, memoriranje i zapisivanje glazbe kao i samostalno i skupno muziciranje
 • opis  osobina  glazbenih djela te poznavanje značajki pojedinih povijesnih i stilskih razdoblja 
 • prepoznavanje i analiziranje te razlikovanje i poredbu glazbenih vrsta, epoha i stilova
 • pravilno definiranje, analiziranje i kritičko razmatranje glazbenih oblika raznih stilskih razdoblja
 • analitički pristup harmonijskoj i polifonoj strukturi glazbenog djela
 • samostalnu harmonijsku nadgradnju različitih melodijskih predložaka
 • priređivanje za razne vokalne i instrumentalne ansamble 
 • vođenje školskih, amaterskih i sličnih ansambala 
 • interpretaciju na klaviru za potrebe nastavničke struke, sviranje partitura, klavirske pratnje i sličnih sadržaja
 • za praktičnu vokalnu demonstraciju kroz interpretaciju pjevanih vježbi i dionica u grupi i individualno
 • orijentaciju u partituri i osnovnu primjenu glazbala
 • skladanje vlastitih skladbi za klavir, ostale instrumente, komorne sastave
 • primjenu suvremene tehnologije i tehnoloških vještina (obrada teksta, obrada zvuka, notografija)
 • opisati, razlikovati i upotrijebiti studijsku i računalnu opremu, sinkronizirati audio i video zapise
 • suradnju s različitim obrazovnim i kulturnim institucijama (kazalište, radio postaje, televizija, tiskani mediji, knjižnice i dr.)
 • nastavak studiranja na diplomski studij