Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Prijediplomski sveučilišni studij Klavir

Naziv zanimanja (profil): sveučilišni prvostupnik/prvostupnica klavira (bacccalaureus/baccalaurea) muzike - univ. bacc. mus. 

(umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe)

Razina kvalifikacije: 6

Obujam kvalifikacije: 240 ECTS (8 semestra)

Uvjet: kvalifikacija na 4.2 razini uz razredbeni postupak

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice klavira ogledaju se u kompetencijama (znanjima, vještinama i sposobnostima prenošenje stručnih i umjetničkih spoznaja, dosega, te izvođačkih vještina) koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima.

Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. 

Osim što će prvostupnici aktivno i pasivno ovladati glazbom, bit će sposobni samostalno pripremiti, aranžirati i izvesti glazbena djela raznih povijesnih i stilskih razdoblja. Individualnim i grupnim vježbama postižu se znanja i maksimalni glazbeno-umjetnički dosezi kod svakog studenta, budućeg odgajatelja i glazbenog pedagoga, ali i reproduktivnog pijanističkog umjetnika.

Nakon četverogodišnjega studija student/studentica biti će osposobljen/osposobljena za:

 • Interpretaciju i analiziranje povijesno i stilski različitih skladbi kako solističkih, tako i komornih 
 • osmišljavanje i razumijevanje individualne interpretacije 
 • razumijevanje  nužnost povezivanja tehničkih vještina s umjetničkim segmentima interpretacije
 • poznavanje funkcije instrumenta te primjenu tehničke vještine na skladbama iz zadanog repertoara
 • razvijanje kritičkog promišljanja sakupljenih i dobivenih informacija 
 • vrednovanje vlastite izvedbe i izvedbe drugih
 • stvaranje i realizaciju vlastite tehničke i umjetničke kreacije umjetničkoga djela iz zadanog repertoara te ju demonstrirati na nastavi, u situaciji ispita i/ili na javnome nastupu pred širom publikom
 • koncentrirano izvođenje programa u trajanju do 40 minuta – solističko nastupanje
 • interpretaciju na klaviru za potrebe nastavničke struke, sviranje partitura, klavirske pratnje i sličnih sadržaja
 • prepoznavanje i opisivanje kvalitetnih zvučnih i formalnih karakteristika skladbi 
 • prepoznavanje i interpretiranje glazbenog izraza na koncertima i istraživanje novih skladbi 
 • analiziranje i kritičko razmatranje glazbenih oblika raznih stilskih razdoblja
 • analitički pristup harmonijskoj i polifonoj strukturi glazbenog djela 
 • samostalnu harmonijsku nadgradnju različitih melodijskih predložaka
 • precizno intonativno i metro-ritamsko izvođenje, percipiranje, memoriranje i zapisivanje glazbe
 • opis  osobina  glazbenih djela te poznavanje značajki pojedinih povijesnih i stilskih razdoblja
 • prepoznavanje i analiziranje te razlikovanje i usporedbu glazbenih vrsta, epoha i stilova
 • pravilno definiranje, analiziranje i kritičko razmatranje glazbenih oblika raznih stilskih razdoblja
 • orijentaciju u partituri i osnovnu primjenu instrumenta
 • primjenu suvremene tehnologije i tehnoloških vještina (obrada teksta, obrada zvuka, notografija)
 • opisati, razlikovati i upotrijebiti studijsku i računalnu opremu, sinkronizirati audio i video zapise
 • suradnju s različitim obrazovnim i kulturnim institucijama
 • prenošenje znanja i vještina na području razumijevanja glazbenih oblika, vježbanja, sposobnost uočavanja subjektivnih potreba pojedinih učenika 
 • pomoćne poslove u područjima obrazovanja, i kulture uopće. 
 • nastavak studiranja na diplomskom studiju.