Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije koje se stječu završetkom studijskog programa

Studenti sveučilišnog specijalističkog studija će, kroz mentorsku nastavu ali, u prvom redu, vlastitim radom na užem području specijalnosti, sadržajima i specijalističkoj radnji produbljivati, zaokruživati već stečena znanja, vještine i sposobnosti i osposobljavati se za samostalno umjetničko djelovanje utemeljeno na širem spektru znanja iz područja glazbene umjetnosti.

Opći ishodi sveučilišnog specijalističkog studija klasične harmonike ogledaju se u kompetencijama (znanjima, i sposobnostima prenošenje stručnih, umjetničkih spoznaja, dosega, te izvođačkih vještina) koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima na užem području specijalnosti. Specifični ishodi postižu se u okviru stručnih kolegija. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija.

Nakon dvogodišnjeg studija student/studentica će:

  • Interpretirati i analizirati najkompleksnije skladbe iz literature za klasičnu harmoniku - kako solističke, tako i komorne i orkestralne - u kontekstu njihovih povijesnih i stilskih specifičnosti i karakteristika
  • Razlikovati i definirati interpretativna i stilska obilježja najkompleksnijih skladbi iz literature za klasičnu harmoniku u kontekstu njihovih povijesnih i stilskih specifičnosti i različitosti
  • Definirati i analizirati interpretativne/interpretacijske aspekte (osobine/specifičnosti) literature za klasičnu harmoniku
  • Kontinuirano i kvalitetno umjetnički djelovati kao reproduktivni akademski glazbenik: koncertni umjetnik-solist ili kao član različitih glazbenih ansambala
  • Kreirati, realizirati i izražavati vlastite umjetničke koncepte i interpretacije
  • Kritički procijeniti i vrednovati vlastita tehnička i interpretativna dostignuća kao i tehnička i interpretativna dostignuća ostalih solista i/ili ansambala
  • Koncentrirano i umjetnički relevantno izvesti koncertni program u trajanju do 60 minuta
  • Surađivati s različitim kulturnim institucijama s ciljem bolje afirmacije interpretativnog stvaralaštva koji uključuje harmoniku kao i poboljšanja raznih umjetničkih koncepata.