Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

  1. Za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – Ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta (zamjena za dugotrajno bolovanje)  – jedan izvršitelj/izvršiteljica;

Uvjeti:

      NSS završena osmogodišnja škola.

 

  1. Za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – Ostala radna mjesta IV vrste – spremačica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta – jedan izvršitelj/izvršiteljica;

Uvjeti:

NSS završena osmogodišnja škola.

 

  1. Za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II vrste – Ostala radna mjesta II vrste (domar) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta – jedan izvršitelj;

Uvjeti:

završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS tehničkog usmjerenja, položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja, 1 godina radnog staža u struci;

 

  1. Za izbor zaposlenika/zaposlenice na položaj III vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica-Tehnički suradnik na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena) na Rektoratu Sveučilišta (zamjena za dugotrajno bolovanje) – dva izvršitelja;

Uvjeti: 

SSS elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog  smjera, 6 mjeseci radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija, poznavanje engleskog jezika;

 

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
  • domovnicu (presliku);
  • potvrdu o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja (za pristupnike pod točkom 3.);
  • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti