Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Ishodi učenja za Program stjecanja pedagoških kompetencija

 1. interpretirati temeljne pojmove iz psihologije, pedagogije i didaktike, važne elemente, ciljeve i karakteristike odgojno-obrazovnoga procesa te osnovne dimenzije odgojno-obrazovnoga rada u različitim odgojno-obrazovnim institucijama 
 2. kritički analizirati literaturu, zakone i pravilnike vezane uz teme odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama
 3. kritički i argumentirano komentirati suvremenu i tradicionalnu pedagošku/didaktičku problematiku
 4. pravilno objasniti temeljne pedagoške kompetencije prema zajedničkim europskim principima
 5. analizirati ulogu i odnose učenica/učenika i učiteljica/učitelja i nastavnika/nastavnica u razredu, ali i u sklopu cjelokupne školske kulture
 6. analizirati motivacijske elemente sudionika nastavnoga procesa
 7. razlikovati važna obilježja pojedinih poremećaja kod učenika/učenica te analizirati rizične i zaštitne čimbenike u razvoju poremećaja
 8. obrazložiti funkciju i značaj formalnog, neformalnog i informalnog cjeloživotnog obrazovanja kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini
 9. pravilno upotrijebiti didaktičke/metodičke nastavne metode, sustave, pristupe, oblike rada i izvore ovisno o razini i vrsti odgojno-obrazovnoga procesa kao i o sposobnostima i specifičnostima dobne skupine učenica/učenika
 10. koristiti strategije aktivnoga učenja, samoevaluacije i evaluacije

 

Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se izbornim kolegijima:

Odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo

 1. pravilno definirati i upotrijebiti temeljne pojmove iz područja ljudskih prava i demokratskog građanstva u svakodnevnom životu, a posebno u školskom okruženju
 2. prepoznati i kritički analizirati bitna obilježja ljudskih prava te najznačajnije generacije ljudskih prava
 3. navesti, objasniti i primijeniti u svakodnevnom životu i školskom okruženju temeljne europske dokumente u području ljudskih prava i odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo
 4. primijeniti i nadograđivati stečena znanja te razvijati postojeće vještine, oblikovati stavove kako na intrapersonalnoj tako i na interpersonalnoj razini u području ljudskih prava i demokratskog građanstva

Sociologija i sociologija odgoja

 1. objasniti metodološke poteškoće u izučavanju društva u usporedbi s prirodnim znanostima
 2. definirati osnovne teme klasične sociologije (Marx, Durkheim, Weber)
 3. uočiti glavne razlike i komplementarnosti između socioloških paradigmi: funkcionalizma, konfliktne perspektive i interakcionizma
 4. usporediti različite teorije socijalizacije, kolektivnog ponašanja, stratifikacije, društvenih institucija te analizirati pojave iz svakodnevnog života u svjetlu tih usporedbi
 5. definirati osnovne pojmove iz područja sociologije odgoja i obrazovanja
 6. pravilno definirati bitne osobine odgojnog i obrazovnog sustava te teorije o njemu
 7. uspoređivati različite teorije o odgoju i obrazovanju unutar sociologije odgoja i obrazovanja

Pedagogija djece s teškoćama u razvoju

 1. prepoznati (manje izražene) govorne teškoće, oštećenja sluha i vida te poremećaja u ponašanju kod djece predškolske i školske dobi
 2. opisati utjecaj teškoća u razvoju na sposobnosti učenja, čitanja i pisanja
 3. pravilno primijeniti usvojene postupke u nastavnom radu s djecom s teškoćama u razvoju

Kultura govorenja i pisanja

 1. služiti se normativnim priručnicima i analizirati ih
 2. kritički analizirati tekstove, s obzirom na usvojenu ortografsku normu te dvojbena pitanja gramatičke i leksičke norme
 3. uočavati pogreške u pismu i govoru, tj. (ne)poštivanje pravopisne, pravogovorne, gramatičke i leksičke norme
 4. primjeniti stečena znanja u pisanoj i govorenoj praksi
 5. analizirati dopuštena odstupanja od normâ s obzirom na funkcionalne stilove

Filozofija

 1. samostalno definirati osnovne pojmove iz područja filozofije
 2. pravilno definirati bitne osobine filozofskog pristupa znanju i zbiljnosti
 3. refleksivno i kritički se odnositi spram tema kojima se bavi filozofija i spram temeljnih problema suvremene zbiljnosti; posebno je važno osvijestiti spregu filozofske refleksije i humanističkih i društvenih studija
 4. osnovno poznavati filozofske misli, pravce i njihovih autora, od početka grčke filozofije do suvremene filozofije

Psihologija komuniciranja

 1. pravilno analizirati komunikacijske poruke
 2. razlikovati različite oblike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije
 3. prepoznati smetnje u komunikaciji

Kulturna antropologija

 1. pravilno i samostalno definirarti važnije pojmove i karakteristike antropologije
 2. kritički analizirati teorije (od antropološkog evolucionizma do interpretativne antropologije i teorija multikulturalizma)
 3. pravilno razmatrati i analizirati koncept „Drugosti“ iz antropološkog rakursa
 4. izraditi seminarski rad u dogovoru i uz mentorski rad s profesorom

Interkulturalna kompetencija i komunikacija

 1. pravilno definirati, prepoznati i primijeniti temeljne pojmove u svakodnevnom životu, posebno u školskoj praksi (kompetencija, komunikacija, interkulturalna kompetencija, interkulturalna komunikacija, interkulturalna osjetljivost, kuturni šok, interkulturalni sukobi i stilovi njihovog rješavanja itd.)
 2. nabrojiti, obrazložiti i usporediti najvažnije dimenzije interkulturalne kompetencije na individualnoj (osobnoj) i kolektivnoj razini (interkulturalni stavovi; znanje; komunikacijske vještine; vještine interpretiranja; vještine otkrivanja i interakcije; kritička kulturna svjesnost i politička kultura)
 3. prepoznati, razumjeti i analizirati pojedine razine interkulturalne osjetljivosti pomoću kojih osobe (pojedinac) poboljšavaju svoju interkulturalnu kompetenciju (učinkovitost)
 4. odrediti i kritički analizirati temeljne pretpostavke interkulturalne komunikacijske kompetencije u svakodnevnom životu (jezik i relativnost iskustva; percepcija stvarnosti; verbalno i neverbalno ponašanje; komunikacijski stilovi; vrijednosti; kulturna adaptacija i kulturna osjetljivost)
 5. provesti manja istraživanja te kritički objasniti dobivene rezultate (kvalitativna i kvantitativna istraživanja) te osmisliti radionicu i/ili nastavni sat

Osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije

 1. kritički i pravilno primijeniti (upotrijebiti) informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojnom i obrazovnom radu
 2. prepoznati da informacijsko-komunikacijska tehnologija pomaže razmjeni informacija, prepoznati osnovne usluge Interneta, rabiti preglednike za pregled sadržaja na Internetu, ocijeniti sadržaje na Internetu, koristiti društvene mreže, poštivati etička načela pri uporabi Interneta, koristiti alat za izradu multimedijalne prezentacije, pripremiti i izraditi multimedijalnu prezentaciju,  pridržavati se pravila sigurnosti rada za računalom
 3. pravilno definirati, navesti i objasniti temeljne pojmove informacijsko-komunikacijske tehnologije