Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održani skupovi

Prvi Forum studenata glazbene pedagogije organiziran je u Puli 23. i 24. rujna 2011. godine, u sklopu Drugog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga. Studenti glazbe sa svih hrvatskih akademija dobili su priliku razmijeniti svoja znanja, iskustva i ideje. Osim prezentacije studentskih projekata na temu Glazbena nastava i nastavna tehnologija održana je i tribina – okrugli stol pod nazivom Studij glazbene pedagogije u Hrvatskoj: prednosti i nedostatci. Organizacijski odbor vodila je tadašnja studentica Maja Bolić. Uz pulske studente, u prvom su forumu sudjelovali zagrebački studenti te asistentica sa splitske umjetničke akademije. Forum je održan u jednom danu. Izlagalo je 9 studenata s tri teme: Maja Bolić, Vera Dopuđ, Martina Mahić, Aleksandra Smolić (Pula, supervizija: dr. Sabina Vidulin, mr. Sofija Cingula): Projekt Moja domovina; Jelena Ćosić, Vida Manestar, Petra Biskup, Ana Čorić (Zagreb; studentica-voditeljica: Ana Čorić): Uporaba suvremene tehnologije u predškolskim ustanovama; Elvis Međeral (Pula, supervizija: dr. Sabina Vidulin): Korištenje računalom u nastavi glazbe.

Drugi (međunarodni) forum studenata glazbene pedagogije održan je 19. travnja 2013. Prisustvovali su studenti iz Hrvatske (Split, Zagreb, Pula), Slovenije (Ljubljana), Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar), Poljske (Gdanjsk). Tema drugog foruma bila je Interdisciplinarni pristup glazbenoj nastavi. Organizacijski odbor Foruma činili su studenti: Ivana Rubeša, Jan Janković, Elvis Međeral i Jasmin Gašparac. Studentski forum trajao je jedan dan kako bi se studentima omogućilo prisustvovanje predavanjima i radionicama Trećeg međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga koji se održavao u isto vrijeme. Rad se odvijao u četiri sekcije: u prvoj je svaki sudionik prezentirao svoj fakultet, u drugoj i trećoj sekciji studenti su izlagali svoje radove, dok se u četvrtoj diskutiralo na temu okruglog stola Mogućnosti unaprjeđenja i osuvremenjivanja studija glazbene pedagogije.

Na forumu je izlagalo 16 studenata sa 7 tema: Urška Žabjek i Ema Igličar (Ljubljana, mentorica: dr. Branka Rotar Pance): Učitelj glasbe in medpredmetno povezovanje; Daria Pranjić (Mostar): Primjena muzikoterapije u radu s autističnom djecom; Sara Glojnarić, Sandra Gucić, Tanja Halužan i Mia Jakob (Zagreb, mentorica: Nikolina Matoš, prof.): Interdisciplinarni pristup glazbenom djelu u nastavi glazbe, na primjeru Menueta iz “Male noćne muzike” W. A. Mozarta; Iga Apollo (Gdanjsk, mentorica: dr. Gabriela K. Konkol): Interdisciplinary Course in Music; Marija Čolak i Ena Brdar (Sarajevo, mentor: dr. Senad Kazić): Izborni predmet “Mjuzikl” na Muzičkoj akademiji u Sarajevu; Nikola Habek, Jasmin Gašparac, Jan Janković, Elvis Međeral i Ivana Rubeša (Pula, mentorica: dr. Sabina Vidulin): Predstavljanje i prikazivanje kviza „Skok u barok“. Maja Bolić (Pula) prikazala je istraživanje koje je napisala s dr. Duraković: Glazbeni identitet Istre i njegova promidžba: primjer (dobre) prakse, projekt „XII x II“.

Treći forum studenata glazbene pedagogije održan je 23. i 24. travnja 2015. Tema trećeg foruma bila je: Modeli poticanja motivacije učenika u nastavi glazbe. Organizacijski odbor Foruma činili su studenti: Andrea Krunić, Marina Dadić i Petar Matošević. U dva dana foruma održano je 6 različitih sekcija koje su obuhvaćale izlaganja studenata i predavanja profesora te raspravu na temu okruglog stola Važnost cjeloživotnog glazbenog obrazovanja.

Forumu je prisustvovalo 20 studenata iz pet zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija i Crna Gora) s 10 tema: Andrea Krunić, Marina Dadić i Petar Matošević (Pula, mentorica: dr. Lada Duraković): Televizijska emisija: sredstvo za postizanje motivacije učenika u nastavi Glazbene kulture; Iva Povijač i Filip Meštrović (Zagreb, mentorica: Nikolina Matoš, prof.): Violinski koncert u D-duru Petra Iljiča Čajkovskog – glazbeno djelo kao sredstvo postizanja motivacije na nastavi Glazbene umjetnosti; Majda Milinović (Osijek, mentorica: mr. Antoaneta Radočaj-Jerković): Motivacija za nastavnička zanimanja u umjetničkom području; Ana Marija Paladin i Maja Miše (Split, mentorica: dr. Vedrana Milin Ćurin): Glazbena umjetnost u gimnazijama - povećanje unutarnje motivacije učenika; Ena Brdar i Selma Droce (Sarajevo, mentor: dr. Senad Kazić): Nastavni modeli kao potpora intrinzičnoj motivaciji; Matija Turk i David Jan (Maribor, mentorica: dr. Albinca Pesek): Učiti o glazbi ili ju živjeti; Erik Šmid i Kristina Bogataj (Ljubljana, mentorica: dr. Branka Rotar Pance): Motivation - constant challange in teaching; Milena Miladinović i Nevena Trivić (Beograd, mentorica: dr. Milena Petrović): Kada bi učionica bila pozornica, a školska klupa postolje za igru; Aleksandra Marković, Ana Bajić (Novi Sad, mentorica: mr. Milena Srdić): Metodika nastave solfeđa - školska praksa, umrežavanje saradnje; Milica Pejović i Jovana Popović (Cetinje, mentorica: mr. Jelena Martinović Bogojević): Multimediji kao nadahnuti putevi u radu sa djecom osnovnoškolskog uzrasta.

U sklopu foruma održano je pozvano predavanje dr. Branke Rotar Pance s Akademije za glasbo v Ljubljani (Slovenija): Motivation in Music Education, dok su radionice održali profesori: dr. Senad Kazić (Muzička akademija u Sarajevu): Auditivni pristup u nastavi solfeggia, mr. Milena Srdić (Akademija umetnosti Novi Sad): Ritmička radionica, dr. Milena Petrović (Fakultet muzičke umetnosti Beograd): Metodičko-didaktički izazovi u muzičkoj pedagogiji u 21. veku.

Četvrti forum studenata glazbene pedagogije održan je 18. i 19. svibnja 2017. Tema foruma bila je: Budućnost glazbene nastave u kontekstu učeničkih potreba. Organizacijski odbor Foruma činili su studenti: Luka Lukačević i Vinka Bedeković. Studenti su prisustvovali predavanjima profesora na Petom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga. Sljedećeg dana održan je forum planiran u tri sekcije: dvjema s predavanjima studenata i jednom s predavanjima profesora, a na kraju su dana prisustvovali školskom mjuziklu u Istarskom narodnom kazalištu.

Na forumu je izlagalo 17 studenata iz pet zemalja (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Poljska i Austrija) s 9 tema: Maša Baničević i Jovana Golub (Novi Sad, mentorica: Emilija Stanković): Glazba pre reči; Magdalena Zawadzka (Gdanjsk, mentorica: dr. Gabriela K. Konkol): Collective singing during music classes in 1-3 grade of primary school in Poland; Klara Gruden i Tamara Koren (Ljubljana, mentorica: dr. Katarina Zadnik): Music education in Slovenia in primary and basic music school; Magdalena Bošković i Radoslav Spasić (Beograd, mentorica: dr. Milena Petrović): Uloga i značaj harmonizacije u glazbenom obrazovanju; Paul Grosskopf (Salzburg, mentor: dr. Andreas Bernhofer): EAS Student forum 2017 in Salzburg: Joint (Ad)venture; Luka Demarin, Marinko Lasan Zorobabel i Anamarija Tadin (Split, mentorica: dr. Davorka Radica): Individualan pristup kao osnova osuvremenjivanja nastave solfeggia na instrumentalnim odsjecima; Vinko Šmid i Tjaša Zidanič (Maribor, mentor: dr. Jernej Weiss): mySolfeggio; Kaja Pojbič (Ljubljana, mentorica: dr. Katarina Habe): How musicians from different age groups percieve audience; Ina Cerovečki, Srđana Đokić i Antonella Picinić (Pula, mentorica: dr. Lada Duraković): Nastava izvan okvira: međupredmetna korelacija, zavičajna i terenska nastava na studiju glazbene pedagogije.

Uz izlaganja studenata održana su i dva pozvana predavanja profesora: dr. Anna Nogaj, Kazimierz Wielki University in Bydgoscz, Poland: Music psychology in practice; dr. Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Music Academy in Klaipeda, Lithuania: Development of musical creativity through MCT: practical aspect.

Peti forum studenata glazbene pedagogije održan je 25. i 26. travnja 2019. godine. Tema foruma bila je: Kompetencije studenata glazbene pedagogije: teorijski i praktični aspekti. Organizacijski odbor foruma činile su studentice: Antonella Mendiković Đukić, Tena Andrijević i Ema Ulemek. U dva dana foruma održao se koncert otvorenja, predavanja studenata te predavanja i radionice profesora.

Na Forumu je izlagalo 17 studenata iz 6 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Poljska) s 11 tema: Brigita Baćak (Sarajevo, mentorica: dr. Amra Bosnić): Deveta; Damir Dajić (Sarajevo, mentorica: mr. Nerma Hodžić Mulabegović): Pripremanje za rad na modulativnom primjeru; Milica Lerić i Dejan Petković (Novi Sad, mentorica: dr. Nataša Crnjanski): Kompetencije studenata etnomuzikologije i korelacija nastavnih predmeta tambura i solfeđo sa teorijom muzike; Denisa Zaimović (Cetinje, mentorica: mr. Jelena Martinović-Bogojević): Kompetencije studenata muzičke akademije iz područja muzičke kreativnosti kao baza za buduću nastavnu praksu; Katja Feguš i Rebeka Glasenčnik (Maribor, mentor: dr. Jernej Weiss): Mobilni i interaktivni glazbeni vodič kroz slovensku glazbenu znamenitost pomoću obogaćene stvarnosti; Barbara Lalić i Mirta Borovac (Zagreb, mentorica: Ana Čorić, mag. mus.): Note Ljubavi; Katarina Gičić i Aleksandra Vujić (Beograd, mentorica: dr. Milena Petrović): Značaj i uloga mjuzikla za studente muzičke pedagogije: mjuzikl kao praktični solfeđo; Doris Keršić i Neža Križnar (Ljubljana, mentorica: dr. Branka Rotar Pance): Competence and learning outcomes in music teacher training; Jelena Stevanović, Teodora Knežević i Sara Savović (Beograd, mentorica: dr. Milena Petrović): Community music; Dominika Domańska (Gdanjsk, mentorica: dr. Gabriela K. Konkol) The Graduate of Bachelor and Master Studies of the Music Education Field of Study in the Academy of Music in Gdansk (Poland) – Qualifications and Constraints in the Music Education Job Market; Tena Andrijević, Elizabeta Jadan, Antonella Mendiković Đukić i Ema Ulemek (Pula, mentorica: Laura Čuperjani): Kompetencije studenata glazbene pedagogije - od teorije do kreativnosti.

Uz izlaganja studenata predavanja su održali i dr. Jelica Valjalo Kaporelo s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (Hrvatska): Znanstvena socijalizacija mladih istraživača – od ideje do realizacije 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih istraživača glazbe te Aleksandra Smolić Batelić i Martina Mahić, alumni pulske Muzičke akademije, a ujedno i sudionice prvoga Foruma na temu Primjenjivost istarskog tradicijskog nasljeđa u nastavi Glazbene kulture.

Šesti forum studenata glazbene pedagogije održan je 18. svibnja 2020. Organizacijski odbor Foruma činili su studenti: Ana Bučko, Leonarda Romić, Ana Žauhar i Matija Vabec. Prvi interni forum održan je virtualno; prisustvovali su studenti četiriju odsjeka Muzičke akademije u Puli, a studenti su se predstavili i kroz izborne kolegije Orgulje i Gitara.

Na forumu je sudjelovalo 14 studenata: 8 je studenata izlagalo, dok je 6 pripremilo umjetnički program. Izlagači i teme: Daniela Zgrablić i Ema Ulemek: Ex libris; Leonarda Romić: Istarski folklorni elementi u klavirskim djelima Đeni Dekleve-Radaković; Ana Bučko: Metodička elaboracija studentskog projekta: Božidar Kunc – ciklus Mlado lišće, op. 20.; Dajana Burić i Marta Šarec: Radionička metoda poučavanja u nastavi Glazbene kulture: Oda radosti; Matea Dujmović i Valentina Božac: Erasmus+ studentska mobilnost u okviru glazbenog obrazovanja. U umjetničkom dijelu programa sudjelovali su: Andrea Rojnić, klavir: L. Dallapiccola: Quaderno musicale di Annalibera: Colore, Ombre, Quartina; Ema Delač, mezzosopran i Martina Kurelić, klavir: S. Zlatić: Stara djevojka Marta; Paulo Rušnov, harmonika: L. van Beethoven: Bagatela u g-molu, op. 119, br. 1; Branimir Oršolić, orgulje: J. S. Bach: Preludij u C-duru, BWV 553; Toni Cukon, gitara: C. Córdove: Mabi.

Sedmi forum studenata glazbene pedagogije održan je 11. i 12. svibnja 2021. godine. Tema Foruma bila je: Glazbena nastava modernog doba: Čemu težimo i kuda idemo? Organizacijski odbor foruma činile su studentice: Ana Žauhar, Matea Dujmović i Marta Šarec.

Svoje radove izložilo je 14 studenata iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Poljske, dok su umjetnički program pripremili studenti Muzičke akademije u Puli. Forum je započeo himnom Foruma koju su osmislili i realizirali bivši i sadašnji studenti Muzičke akademije, a oblikovan je i logo Foruma.

Izlagači na Forumu bili su: Marija Brković (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku): Novi putevi u nastavi glazbene umjetnosti ; Joanna Zając, Kinga Kordeczka, Kaja Duda (Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk): Remote Music Teaching in Polish Primary Schools. The Experience of Music Teachers and Students; Sara Savović (Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu): Proces stvaranja dečje pesme; Agnieszka Waśniewska (Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk): The Aspects of Distance Learning in Poland from the Perspective of a Teacher of Two School Subjects; Denisa Zaimović (Muzička akademija Cetinje): Specifičnosti modalnih ljestvica i načini njihove obrade u suvremenoj nastavi solfeđa; Ivona Pejčinović (Muzička akademija u Sarajevu): Indivudualni pristup višeglasnim rimjerima u online nastavi Solfeggia; Marta Šarec (Muzička akademija u Puli): Mogućnosti korištenja beskontaktnih glazbenih igara u nastavnom i izvannastavnom radu; Tamara Senić (Muzička akademija Cetinje): Muzička igra kao didaktičko sredstvo u nastavi solfeđa u osnovnoj muzičkoj školi - muzička dramatizacija Petar Pan; Doris Keršič i Vanessa Večko (Academy of Music of the University of Ljubljana): Teaching Intervals in Slovene Music Schools - Between Traditional and Innovative Approaches Using Information and Communication Technology (ICT); Filip Ćabak (Muzička akademija Cetinje): Moć improvizacije - spoj folklora i suvremene tehnologije u razvijanju kreativnosti u nastavi solfeđa; Marija Anđela Biondić (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu): Komparativna analiza studija glazbene pedagogije u Zagrebu i Beču.

Osmi forum studenata glazbene pedagogije održan je 1. travnja 2022. godine. Tema Foruma bila je: Osobni razvoj studenata glazbe iz glazbenopedagoške i umjetničke perspektive. Organizacijski odbor foruma činili su studenti: Marta Šarec, Ivan Haubrih i Ana Balog. Drugi interni forum održan je uživo; prisustvovali su studenti četiriju odsjeka Muzičke akademije u Puli.

Na forumu je sudjelovalo 17 studenata: 6 je studenata izlagalo, 8 studenata pripremilo je umjetnički program, a u izvedbi nastavnog projekta sudjelovalo je, uz neke od izlagača, još 3 studenata. Izlagači i teme: Dajana Burić: Rezultati istraživanja: interkulturalna kompetencija – studenti glazbe; Frano Živković: Primjena „fingerstyle“ tehnike sviranja gitare u nastavi glazbe; Tena Bevčar: Jazz pjevanje; Branimir Oršolić: Srećko Albini – odlomci iz Baruna Trenka; Marta Šarec: Glazbene igre uz slušanje glazbe; Marin Roža: Orffov instrumentarij.

Izvođači: Lorena Turković – C. Debussy: The The Snow is Dancing; Josip Krajačić i Laura Marin – Ch. Ives: The Circus Band; Georgina Bognár – J. Pachelbel: Ciaccona u f-molu; Ivan Haubrih i Ana Balog – E. Bozza: Aria; Anastazija Šimunović – P. Ladmirault: Pauline et Cadichon; Andrea Mijak – E. Satie: Gymnopédie 1.

Projekt Superstar izveli su studenti prve godine diplomskog studija Glazbene pedagogije: Marta Šarec, Dajana Burić, Branimir Oršolić, Valentina Božac, Davorka Čović i Iva Leko.